Opleiding

Doel van onze opleiding

Het doel van onze muziekopleiding is tweeledig. Aan de ene kant willen we iedereen in Einighausen (en met name de jeugd) in de gelegenheid stellen om muziek als hobby te kunnen uitoefenen en zich door het volgen van deze opleiding hierin te bekwamen. Aan de andere kant willen we ook nieuwe muzikanten opleiden die later de gelederen van onze fanfare en drumband kunnen versterken. Bovenstaande impliceert dus ook dat u bij onze fanfare alleen een opleiding kunt volgen voor die instrumenten die binnen een fanfare en drumband bespeeld worden. Leerlingen kunnen derhalve een opleiding volgen voor de volgende instrumenten: Bugel, Trompet, Hoorn. Trombone, Saxofoon, Tuba/Bariton of Bas. En div. soorten slagwerk: Kleine trom, Drums, Pauken, Percussion, Bongo’s of Melodie-instrumenten.

De lessen op bovenstaande instrumenten worden verzorgd door vakdocenten van Muziekschool Artamuse.
De lessen worden in Einighausen gegeven, meestal in het verenigingslokaal. Wordt onze opleiding erg groot dan bestaat de kans dat ook op andere locaties in Einighausen les gegeven zal worden. Vakanties en vrije dagen vallen in het algemeen samen met de schoolvakanties in de regio.

Opzet van de opleiding

Muziekonderwijs: Groepsles PO.

Muziekonderwijs voor kinderen vanaf groep 4.
Groepsles PO (primair onderwijs); In deze cursus maken zij kennis met de muzikale grondbeginselen zoals notenkennis en beginnen ook meteen met het bespelen van een muziekinstrument.
Deze cursus (groepsles PO) wordt in groepjes van 2-6 kinderen gegeven en per leerling 10 min les. Dus naar gelang de grootte van de groep : 20 minuten -60 minuten les.
Meestal is de groep een combinatie van leerlingen uit Einighausen en Guttecoven .

De kinderen  beginnen met het bespelen van:

 • Blaasinstrumenten, “klein koper”, bijv. een bugel.
 • Het bespelen van slagwerk op kleine trom.

Deze cursussen worden gegeven door gediplomeerde muziekleraren van de muziekschool Artamuse en de voordelen voor u zijn:

 • Cursus op locatie (Gemeenschapshuis “Het Klaverblad, Boschweg 70 Einighausen of BS "De Leeuwerik").
 • Aansluitend aan schooltijd: 15.30 uur of in overleg:
  “Klein koper” op maandag
  en slagwerk op woensdag (kan nog veranderen).
 • Gratis bruikleen van de muziekinstrumenten via de vereniging.

Hebben de leerlingen de 2-jarige PO-cursus afgerond dan gaan ze verder met de individuele instrumentale opleiding. 

Individuele instrumentale opleiding

Ook deze wordt door vakdocenten van de muziekschool volgens een speciaal Hafa-leerplan gegeven. Deze opleiding is meer individueel gericht: voor iedere leerling zijn er per week 20 minuten beschikbaar. In de praktijk wordt er vaak les gegeven aan twee (40 min.) of drie (60 min.) leerlingen tegelijk. 

Hafa-diploma's

Ieder diploma bestaat uit een praktijk en theoriegedeelte. 
Theorielessen worden alleen gevolgd wanneer uw kind opgaat voor een van de Hafa examens. 

Het Hafa-A-diploma

Wanneer de leerlingen het A-diploma behaald hebben (dit is na ± 2 à 3 jaar les) komen ze bij de fanfare c.q. drumband en volgen de repetities en activiteiten van de drumband of de fanfare. Tijdens hun wekelijkse lessen studeren ze dan verder voor hun B-diploma.

Het Hafa C-D-diploma

Hebben zij het B-diploma behaald, dan juichen wij het ten zeerste toe wanneer ze ook nog verder willen studeren voor de volgende diploma’s (C en D). We streven ernaar om de leerlingen ook tijdens hun opleiding al in groepsverband te laten musiceren. Dit gebeurt tijdens de les in kleinere samenspel-formaties zoals duo’s, trio’s en dergelijke. Daarnaast wordt er ook gemusiceerd in groter groepsverband zoals b.v. de Jeugdfanfare en optredens bij activiteiten van de fanfare bijv. het kerstconcert en de voorspeelavond van de muziekschool. Hiervoor moeten de leerlingen dan wel eens wat extra repetities volgen.

U ziet dat we in onze opleiding heel wat te bieden hebben, maar we verlangen ook iets van de leerlingen

 • Een goede inzet en dagelijkse studie
 • Een geregeld en stipt lesbezoek
 • Tijdige afmelding in geval van ziekte.

Minimaal een keer per jaar zijn er contactlessen waarbij u de les van uw kind kunt volgen. Via de muziekschool ontvangt u bericht over het tijdstip van deze contactlessen.

Kosten

Op de muziekschool geldt er voor de leden van de Sittardse muziekkorpsen die hier een Hafa-opleiding volgen een speciaal tarief. Dit komt door de subsidie die door de gemeente hierin bijgedragen wordt. Daarnaast dragen we als fanfare ook bij in de opleidingskosten. Voor de actuele kosten kunt u contact opnemen met mevrouw M. Claessens.
De leden van de fanfare betalen minder opleidingskosten omdat ze als spelend lid contributie moeten betalen. Wanneer een leerling te lang over zijn opleiding doet (d.w.z. vaker dan één keer doubleert) zullen de kosten die normaal door de fanfare gedragen worden voor rekening van de leerling zijn.
De betaling van de lesgelden loopt via de fanfare: U betaalt aan ons en wij maken het totaalbedrag voor al onze leerlingen over naar de muziekschool. U hebt al kunnen lezen dat de muziekschool de regel hanteert dat lesgeld vooraf betaald moet worden. Dit geldt dus ook voor ons als fanfare en voor u als ouder/leerling. Toch bieden we u de mogelijkheid om het lesgeld in 10 termijnen te betalen.

Instrumenten

De instrumenten worden door de fanfare gratis aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Het zijn meestal studie-instrumenten die door vroegere leerlingen al gebruikt zijn en waarvan we hopen dat we ze ook na deze opleiding voor nieuwe leerlingen kunnen gebruiken. We verwachten daarom van de leerlingen dat hiermee met de nodige zorg wordt omgegaan. Guy Spaetjens ( T 046-4510786 / 0630683173) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het instrumentarium, dus mocht er onverhoopt toch schade ontstaan of iets aan de ventielen of het mondstuk komen dan dient u dit aan hem door te geven. Hij zal dan zorg dragen voor reparatie. Indien er door nalatigheid van de leerling schade ontstaat dan moet de leerling de kosten van de reparatie zelf betalen.

Voorspelen

Jaarlijks houden we een voorspeelmiddag waar alle leerlingen die binnen onze fanfare in opleiding zijn hun muzikale vorderingen laten horen. Daarnaast zijn er op de muziekschool regelmatig voorspeelavonden voor bepaalde groepen instrumenten. Het is voor de leerlingen erg motiverend wanneer u hiervoor belangstelling toont door te komen luisteren. Meer informatie over deze avonden krijgt u via de leerlingen in de loop van het schooljaar.

Solistenconcours

We streven er naar om de wat meer gevorderde muzikanten enige keren per jaar mee te laten doen aan een solistenconcours. Hiervoor studeren ze met hun leraar een solo in die dan met pianobegeleiding op een dergelijk concours uitgevoerd wordt. Een deskundige jury beoordeelt de uitvoering en kent een bepaald aantal punten c.q. prijs toe. Onze ervaring is dat leerlingen door deelname aan zulke concoursen ervaring opdoen en door de resultaten vaak gemotiveerd worden om nog beter te studeren. De deelname aan het eerste concours in een jaar wordt door de fanfare betaald. Verdere concoursen worden door de leerling zelf betaald.
(bekijk onder het kopje ‘nieuws’ de actuele uitslagen van de solistenconcoursen)